حضور تمام اعضای هیئت علمی و اساتید گرامی  بااحترام به استحضار می رساند بعد از انجام حذف و اضافه اطلاعات سامانه های درس افزار و آدوب کانکت به روز رسانی شده است. در این راستا توجه به...

یک‌شنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۹

پیام های آموزش الکترونیکی