یادگیری الکترونیکی ازایده تا عمل

یادگیری الکترونیکی ازایده تا عمل


محتوای این کتاب بر مبنای بیش از 8 سال تحقیقات و تجارب علمی تخصصی و تجارب مدیریتی نویسنده در طراحی، راه اندازی و مدیریت اولین دانشگاه الکترونیکی )مجازی(کشور در شیراز و نیز برگزاری بیش از 10 کارگاه آموزش الکترونیکی بصورتهای ملی و بین المللی و نیز برای دانشگاههای مختلف ایران تنظیم شده است.

 

آدرس کوتاه :