برای واریز وجه به حساب مرکز آموزش های کاربردی و الکترونیکی دانشگاه از لینک پرداخت استفاده کنید

شماره شناسه گروه آموزش های کاربردی و الکترونیکی

46105186

پرداخت