تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

اطلاعیه بارگذاری شیوه نامه تولید محتوای الکترونیکی ترم 991

برای برگزاری مطلوب تر کلاس های الکترونیکی ترم 991 شیوه نامه ای بدین منظور تهیه شده است. این شیوه نامه متشکل از5 بخش زیر است:

1-تولید محتوای الکترونیکی در سامانه درس افزار

2- الزامات برگزاری درس در کلاس آنلاین (آدوب کانکت)

3- الزامات ایجاد تکلیف و بحث در سامانه درس افزار

4- الزامات تولید محتوای متنی، تصویری، صوتی و ویدیویی

5- الزامات تولید محتوای الکترونیکی درپاورپوینت

لازم به ذکر است که این شیوه نامه به مرور کامل تر شده و نسخه های بعدی آن نیز که دیگر ابعاد برگزاری آموزش الکترونیکی را در بر می گیرد، در این سایت بارگذاری خواهد شد.

 

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

اطلاعیه بارگذاری شیوه نامه تولید محتوای الکترونیکی ترم 991

برای برگزاری مطلوب تر کلاس های الکترونیکی ترم 991 شیوه نامه ای بدین منظور تهیه شده است. این شیوه نامه متشکل از 4 بخش زیر است:

1-تولید محتوای الکترونیکی در سامانه درس افزار

2-الزامات برگزاری درس در کلاس آنلاین (آدوب کانکت)

3--الزامات ایجاد تکلیف و بحث در سامانه درس افزار

4-الزامات تولید محتوای متنی، تصویری، صوتی و ویدیویی

لازم به ذکر است که این شیوه نامه به مرور کامل تر شده و نسخه های بعدی آن نیز که دیگر ابعاد برگزاری آموزش الکترونیکی را در بر می گیرد، در این سایت بارگذاری خواهد شد.