چشم انداز مرکز آموزش های کاربردی و الکترونیکی دانشگاه بوعلی سینا

مرکز آموزش های کاربردی و الکترونیکی دانشگاه بوعلی سینا با بهره گیری از زیرساخت های مناسب در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین آخرین نتایج پژوهش های صورت گرفته در حوزه آموزش الکترونیکی اهداف زیر را به صورت های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دنبال می کند.

  • استفاده از قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمام فرایند های آموزش و یادگیری
  • طراحی و اجرای نظام جامع آموزش الکترونیکی برای حوزه ها و مخاطبان مختلف
  • توانمند سازی اساتید و دانشجویان برای تولید محتوای الکترونیکی در حوزه آموزش و یادگیری
  • استانداردسازی و ارتقای کیفیت آموزش الکترونیکی در تمام ابعاد
  • رویکرد فعال برای برگزاری دوره های تخصصی و مهارتی آزاد و برگزاری دوره های مجازی کاربردی و مهارتی کوتاه مدت (در درجه اول برای دانشگاه بوعلی سینا و سپس برای سازمان ها و موسسات)
  • فراهم آوری بستری برای یادگیری تلفیقی در تمام مقاطع و رشته ها
  • برگزاری همایش ها و وبینارهای تخصصی در حوزه های مختلف