.

معرفی مرکز آموزش های کاربردی و الکترونیکی دانشگاه بوعلی سینا

این مرکز برای اولین بار در سال97 با عنوان «گروه آموزش های کاربردی و الکترونیکی» تشکیل شد. اولویت اصلی این مرکز پی ریزی، طراحی و اجرای نظام جامع آموزش الکترونیکی است. در این راستا اهداف اصلی مرکز را می توان توانمند سازی اساتید و دانشجویان در زمینه آموزش الکترونیکی، تولید محتوای الکترونیکی در حوزه های مختلف متناسب با چشم اندازهای مرکز، برگزاری کارگاه ها و وبنیارهای مختلف دانست. همچنین فراهم کردن شرایطی برای ترکیب کردن آموزش های حضوری و الکترونیکی تحت عنوان یادگیری تلفیقی و به کارگیری ظرفیت های مختلف آن از دیگر اهداف اصلی این مرکز می باشد. دورنمای این مرکز را می توان تبدیل آن به یک مرکز یادگیری الکترونیکی که می تواند فراهم آورنده خدمات مختلفی در این زمینه بوده و در نهایت در راستای ایجاد سازمان یادگیرنده قلمداد کرد.