آدرس پستی: همدان، میدان پژوهش، دانشگاه بوعلی سینا، ساختمان مرکزی، طبقه 1، واحد آموزش های کاربردی و الکترونیکی

تلفن:    081-38381601                           داخلی: 437

آدرس پستی: 6517838695

آدرس ایمیل: elearning@basu.ac.ir