توضیحاتی کلی در رابطه با سامانه درس افزار دانشگاه بوعلی سینا

 

 

نحوه قرار دادن فایل در صورت سوال یا دستورالعمل سوالات تشریحی در سامانه (جدید)

 

نحوه قرار دادن تصویر در دستورالعمل یا صورت سوال در آزمون های سامانه(جدید)

 

فایل آموزشی نحوه خروجی گرفتن نمرات (آزمون ها، کوئیزها، تکالیف، ...) از سامانه درس افزار و exam1,2,3 به صورت یک فایل اکسل

 

فایل متنی آموزش درس افزار

 

انتشار درس

 

 

                                                                                                                          

مطلب انتخاب شده دیگر موجود نیست.