توضیحاتی کلی در رابطه با سامانه درس افزار دانشگاه بوعلی سینا

 

نحوه قرار دادن فایل در صورت سوال یا دستورالعمل سوالات تشریحی در سامانه (جدید)

 

نحوه قرار دادن تصویر در دستورالعمل یا صورت سوال در آزمون های سامانه(جدید)

 

 

فایل متنی آموزش درس افزار