مقایسه بین آموزش همزمان (synchronous) و آموزش ناهمزمان (asynchronous)

مقایسه بین آموزش همزمان (synchronous) و آموزش ناهمزمان (asynchronous)


 

مقایسه بین آموزش همزمان (synchronous) و آموزش ناهمزمان (asynchronous)

در جدول زیر این دو شیوه آموزش در حوزه آموزش الکترونیکی از ابعادی مورد مقایسه قرار گرفته اند.

ردیف

ابعاد مقایسه

آموزش همزمان

آموزش ناهمزمان

1

نیاز به زیرساخت نرم افزاری و سخت افزاری مناسب

 •  

 

2

طراحی آموزشی

 

 •  

3

میزان صرف وقت استاد

 

 •  

4

انعطاف پذیری

 

 •  

5

تعامل (به ویژه تعاملات اجتماعی)

بستگی به طراحی آموزشی مدرس دارد.

6

سبک های یادگیری

 

 •  

7

حضور اجتماعی (میزان احساس جمع بودن و تعاملات اجتماعی)

 •  

 

8

حضور تدریس (میزان احساس حضور داشتن مدرس در فرایند آموزش)

 •  

 

9

حضور شناختی

بستگی به طراحی آموزشی مدرس دارد.

10

تولید بانک محتوایی برای استفاده های بعدی

 

 •  

11

هزینه مالی (نیاز به حجم اینترنتی)

 •  

 

12

درگیری شناختی (میزان درگیری یادگیرنده با محتوا)

 

 •  

13

تأمل دانشجو بر محتوا

 

 •  

14

میزان کنترل بر فرایند آموزش (استاد و دانشجو)

 

 •  

15

نیاز به راهبردهای یادگیری خود تنظیمی یا خود راهبری

 

 •  

16

بازخورد و پاسخ دهی فوری به سوالات

 •  

 

17

تناسب با مقطع لیسانس (از منظر نیاز به بسط بیشتر موضوع)

 •  

 

18

تناسب با تحصیلات تکمیلی (از منظر نیاز به بسط بیشتر موضوع)

 

 •  

19

تناسب با مقطع لیسانس (از منظر نیاز به هماهنگی و مدیریت کلاس)

 

 •  

20

تناسب با تحصیلات تکمیلی (از منظر نیاز به هماهنگی و مدیریت کلاس)

 •  

 

 

مواردی که سبز رنگ شده اند مزیت های آموزش ناهمزمان (asynchronous) می باشد. موارد زرد رنگ مزیت های قابل توجه این روش نسبت به روش همزمان (synchronous) است که می توان به آنها ضریب وزنی بیشتری داد.

آدرس کوتاه :