برای دسترسی به کلاس آنلاین از سامانه درس افزار استفاده نمایید .

بعد از وارد شدن به هر سامانه در هفته اول لینک کلاس آنلاین را منتشر کنید .